Go to Top

مصرف مکمل غذایی در دوران بارداری؛ کار از محکم کاری عیب نمیکنه؟

مصرف مکمل های غذایی و به ویژه محصولات ناهنجاری مانند مکمل های هدفمند برای زنان باردار در حال افزایش است. مزایای مکمل های غذایی در طول بارداری با اسید فولیک تأیید شده است، اما اثرات بهداشتی بسیاری از مکمل های دیگر تأیید نشده است. قوانین اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد مکمل های غذایی نیاز به این محصول برای مصرف مستقیم، مادر دارد. تأثیرات درازمدت سلامت جنین به دلیل برنامه ریزی جنین (در سازگاری رحم از اپی ژن جنین به علت محرک های محیطی مانند مکمل) مورد توجه قرار نمی گیرد. با این وجود، چنین تغییرات اپی ژنتیکی می تواند بر پاسخگویی به چالش های سلامتی در بزرگسالی تأثیر بگذارد. بنابراین، ما برای انجام هر تحقیق در مطالعات تولد و مطالعات حیوانی برای شناسایی اثرات بالقوه سلامتی در پسران مادران مصرف کننده مکمل و نیز ایجاد یک طرح رژیم غذایی برای شناسایی اثرات مطلوب و عوارض پس از بازاریابی، خواهیم پرداخت. دانش به دست آمده می تواند برای ایجاد قانون موثرتر در مصرف مکمل های غذایی در دوران بارداری برای ایمنی کودک استفاده شود. افزایش دانش در مورد اثرات مکمل های مصرفی یک محیط امن تر برای مادران آینده و فرزندان خود را برای بهینه سازی سلامت آنها قبل، در طول و بعد از بارداری ایجاد می کند.